cirugia laparoscopica oncologicaLa cirurgia oncològica és una de les armes terapèutiques per al tractament de les neoplàsies ginecològiques. En funció de l’estadi tumoral pot ser l’únic tractament necessari o combinat amb els altres pilars del tractament com la quimioteràpia o radioteràpia.

El principal objectiu de la cirurgia oncològica ha de ser el d’eliminar el teixit tumoral amb un marge de seguretat d’absència de teixit neoplàstic.

La cirurgia laparoscòpica és una cirurgia mínimament invasiva a l’abdomen però que ha de garantir l’objectiu principal comentat anteriorment. Aquesta cirurgia tot i que es considera mínimament invasiva ha de ser realitzada per cirurgians experts.

A través de diverses incisions cutànies s’accedeix a la cavitat abdominal i ajudats per sistema òptic i instrumental quirúrgic adequat, es realitzen els mateixos procediments quirúrgics que amb la cirurgia abdominal. La cirurgia laparoscòpica també es pot realitzar amb l’ajuda d’un robot.

Presenta uns factors que la limiten com un elevat índex corporal, mida de la peça quirúrgica, com úters de dimensions elevades incapaços de poder ser eliminats per la vagina amb garanties de disseminació tumoral per la manipulació quirúrgica, patologia respiratòria de base i els antecedents de cirurgia abdominal prèvia.

Presenta grans avantatges respecte la cirurgia laparotòmica (cirurgia oberta). La recuperació és més precoç, amb reducció d’estada hospitalària i reincorporació més precoç a la vida física anterior.

La laparoscòpia es pot indicar:

  • Per diagnosticar el càncer. Obtenir una mostra de teixit per a una biòpsia, com en les masses anexials sospitoses de malignitat.
  • Per extirpar part o la totalitat d’un càncer.
  • Per l’estadificació tumoral. S’obté teixit per després de ser estudiat histològicament per determinar si el càncer s’ha disseminat o està afectant les funcions d’altres òrgans del cos i d’aquesta manera permetrà dissenyar el pla terapèutic després de determinar l’estadi de la neoplàsia.
  • Per al tractament de recidives localitzades.

El tractament laparoscòpic gine-oncològic es pot realitzar:

  • Neoplàsia d’endometri. La cirurgia en estadis inicials ha demostrat ser segura a nivell oncològic.
  • Neoplàsia de cèrvix. En els estadis inicials, la laparoscòpia en el càncer de cèrvix  suscita  un debat en la comunitat científica després d’un estudi randomitzat de 2019. En els estadis avançats de cèrvix la laparoscòpia pot ajudar a l’estadificació tumoral mitjançant  la limfadenectomia  extraperitonea l  paraòrtica.
  • Neoplàsia d’ovari. El tractament laparoscòpic en les masses anexials amb sospita elevada de malignitat (tumor borderline o invasius) és una tècnica factible, mantenint les maniobres de seguretat per evitar trencaments accidentals de la massa intraabdominal, extracció embossada de la peça, aplicació de povidona iodada en els trocars de treball …
Visión intrabdominal laparoscópica
Visión intrabdominal laparoscópica

FOTO: Visió intraabdominal laparoscòpica de la massa anexial esquerra i posterior evacuació mitjançant bossa extractora.

Visión intrabdominal de una paciente
Visión intrabdominal laparoscópica

FOTO: Visió intraabdominal d’una pacient amb sospita de càncer d’ovari disseminat. Laparoscòpia avaluadora de la possibilitat de ressecció quirúrgica i presa de biòpsies.

Visión extirpación de útero
Visión extirpación de útero
Visión extirpación de útero

FOTO: Visió extirpació d’úter en un càncer de cèrvix inicial.

FOTO: Visió final després d’una limfadenectomia extraperitoneal paraórtica.