asistencia al parto Els professionals, metges i llevadores, d’aquesta clínica considerem a la dona que està de part una persona sana i així se la      tractarà.  També entenem el part com un procés natural, en el que a més de les seves característiques fisiològiques hi participen altres factors importants com ara els psicològics, afectius i socials.

ATENCIÓ A LA DONA EN EL PART:
Atenem el procés el part tenint en compte tots aquests factors, optimitzant els recursos a l’abast i intentant minimitzar els impactes que poden originar l’activitat pròpia d’un centre hospitalari (assistencial i docent) fent-ho compatible amb el tipus de part que la dona desitja.

Respectarem el temps necessari pel procés del part, evitant les accions adreçades a accelerar o retardar el mateix (oxitocina endovenosa, trencament de membranes ,etc… ) , sempre que les etapes del part no depassin els límits acceptats com a normals segons els criteris de la pràctica obstètrica actual.

Qualsevol intervenció realitzada per accelerar o alentir el procés del part , segons el criteri del professional sanitari que l’atengui, només serà per preservar la salut de la mare i del fetus, informant adequadament a la dona i a la persona que ella desitgi.

Evitarem la pràctica rutinària de:

 • Ènema
 • Trencament de membranes amniòtiques(amniotomia)
 • Sondatge vesical
 • Rasurat perineal
 • Analgèsia-anestèsia
 • Episiotomia

Però es faran quan estiguin indicades , informant prèviament a la dona.

També es poden realitzar (prèvia informació):

 • Canalització de via venosa en el moment de l’ingrés, per si fora necessària una actuació urgent si sorgís qualsevol complicació materna o fetal.
 • Obtenció de controls de monitorització de forma contínua o discontínua, en funció de l’estat del benestar fetal. La monitorització amb auscultació intermitent també podrà realitzar-se si hom disposa d’una matrona per part.

Si ho desitja, podrà estar acompanyada per una sola persona escollida per vostè, en tot el procés del part i post part immediat, sempre que el part evolucioni amb normalitat i les condicions de treball ho permetin.

Les intervencions obstètriques (part instrumental o cesària), només es practicaran amb finalitat assistencial, per preservar la salut de la mare o del fetus i s’informarà acuradament a la dona i acompanyant.

Si hi hagués necessitat d’un partinstrumental o cesària, l’ acompanyant  habitualment rebrà l’autorització per part del facultatiu responsable per poder ser present al naixement.

Es procurarà aconseguir un ambient adient durant el part , respectuós  i amb les mínimes  actuacions del personal sanitari.

ATENCIÓ AL NADO EN EL PART:

El nadó es mantindrà en contacte “pell amb pell”  amb la mare, des del naixement si l’estat clínic ho permet.

La secció del cordó umbilical es farà quan aquest hagi deixat de bategar (tardana)..

Si es necessitessin maniobres bàsiques de reanimació, es realitzarien en la mateixa sala de parts. No obstant si la situació exigeix maniobres més enèrgiques, a criteri de l’equip neonatal, aquestes es podrien fer en un lloc més adequat.

Després de l’establiment del contacte  del nadó amb la seva mare, ja fora del úter, es procedirà a la seva identificació i valoració.  A tots els nadons se’ls efectuarà:

 • Profilaxi de la malaltia hemorràgica amb  vitamina K intramuscular.
 • Profilaxi de la oftalmia neonatal amb pomada d’eritromicina.
 • Altres profilaxis antiinfeccioses pertinents (hepatitis B)

El nadó saludable romandrà amb els seus pares a la maternitat.

L’examen pediàtric rutinari es practicarà a les 24 hores i posteriorment s’informarà als pares i se’ls entregarà el carnet de salut infantil.

El cribratge metabòlic i auditiu es realitza abans de l’alta o a les 48 hores de vida.

Los pares seran informats de qualsevol procediment diagnòstic o terapèutic que precisi el nadó.

Si el nadó precisés ingrés, se seguiran les normes de la unitat neonatal.

OBSERVACIONS:

Les condicions esmentades es mantindran sempre que no sorgeixin patologies que puguin afectar l’estat de la mare o del fetus.

L’equip de professionals sanitaris que atenen a la dona en el procés del part (llevadora, anestesiòleg obstetre i neonatòleg) seran els que confirmin o descartin aquestes  patologies i ofereixi així una atenció de qualitat amb el propòsit d’humanitzar i individualitzar l’atenció al part en un context de màxima seguretat clínica, amb el màxim respecte a la dona, actuant sempre amb l’objectiu de tenir una mare i un nadó saludables.