La biòpsia del gangli sentinella és un procediment quirúrgic senzill que informa si un tumor s’ha disseminat cap al sistema limfàtic.

Els ganglis són òrgans petits i rodons que situats dins del sistema limfàtic formen part del sistema immunitari. Al seu interior es transporten els glòbuls blancs, detritus cel·lulars i a través d’ell, sol ser el primer lloc per on es propagui un tumor.

S’utilitza en el càncer de mama, el melanoma i el d’endometri.

Què és un gangli limfàtic sentinella?

El gangli sentinella és la primera baula de la cadena limfàtica cap a la qual drenarà un tumor. De vegades n’hi pot haver més d’un. Saber si n’està afectat ajudarà l’equip d’oncologia a planificar el millor tractament per a la pacient.

Com es localitza?

Primerament, el metge nuclear introduirà al tumor a l’arèola un radioisòtop o colorant vital. Transcorregudes unes hores, es realitza una limfogammagrafia. Amb ella podrem comprovar-ne la localització. A la mama el més freqüent és trobar-lo a l’aixella, però de vegades el drenatge es fa cap a l’artèria mamària interna.

 

En segon lloc, a quiròfan, utilitzant una sonda es localitza i a través d’una petita incisió es procedeix a la seva extirpació.

 

En tercer lloc, amb ajut del patòleg, s’analitza durant la intervenció. Aquesta no podrà finalitzar fins que no s’analitzi.

 

Com interpretem el resultat?

 

– Si és negatiu:

és molt probable que el càncer no s’hagi disseminat i no calgui extreure’n més ganglis.

 

-Si és positiu

  1. Pot ser una micrometàstasi (lesió de menys de 2 mm), en aquests casos es finalitza la cirurgia.
  2. . Per contra, en el cas que la lesió sigui més gran de 2 mm (macrometàstasi) hi ha risc de disseminació. Com a conseqüència, es procediria a un buidament axil·lar (la neteja de la resta de ganglis de la zona de drenatge del tumor)
  3. Si la seva anàlisi fos dubtosa, caldria diferir l’estudi. Per poder realitzar tècniques d’immunohistoquímica, hi ha la possibilitat de reintervenir l’aixella en un temps posterior.

Quins són els riscos i beneficis del gangli sentinella?

La biòpsia del gangli sentinella es pot fer de manera ambulatòria o requereix una estada curta a l’hospital. El més habitual és que en el mateix procediment s’extirpi el tumor primari.

No hi ha riscos específics, i no n’hi ha cap que no compensi el benefici de realitzar-la. S’obtenen els mateixos avantatges que en una limfadenectomia clàssica, amb un nombre menor de complicacions com: el limfedema o les alteracions sensitives o motores del membre superior.

La quantitat de material radioactiu és molt petita i s’elimina en pocs dies. No necessita aïllament, i és tan segura que es pot fer en gestants amb càncer de mama.

La biòpsia de gangli sentinella es pot fer en pacients amb pròtesis mamàries?

Per descomptat, cal valorar la ubicació de les cicatrius de la plàstia mamària, perquè no interfereixin amb el drenatge limfàtic, aconseguint una detecció sense complicacions.

En resum, la biòpsia del gangli sentinella és un procediment segur i senzill que permet saber si les cèl·lules canceroses s’han disseminat pel sistema limfàtic. Això permetrà la elecció del tractament més adequat per a cada pacient.

.

cancer.org

seom.org/cancer-de-mama

ISHTAR-gangli sentinela